Trajektoria zmian przedsiębiorczości społecznej w Polsce
Trajectory of changes in social entrepreneurship in Poland

do pobrania/download PDF

Agnieszka Pacut
Katedra Gospodarki Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2018.2.01

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorczość społeczna, rozwój, trajektoria zmian, czynniki rozwoju, otoczenie instytucjonalne

KEYWORDS

social entrepreneurship, development, trajectory of changes, development factors, institutional environment

STRESZCZENIE

W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu trajektorii zmian przedsiębiorczości społecznej w Polsce, akcentując temporalny i procesualny charakter zjawiska. Celem artykułu jest opis przebiegu rozwoju przedsiębiorczości społecznej w perspektywie makro oraz identyfikacja na tej podstawie czynników, które mogą determinować jej rozwój, stanowiąc tym samym przedmiot dalszej refleksji teoretycznej. Tekst bazuje na kwerendzie literatury z zakresu przedsiębiorczości społecznej i jej analizie. Rozważania prowadzą do wniosku, że w analizie zjawiska ważne miejsce ma dziedzictwo historyczne oraz czynniki prawno-instytucjonalne. Tym samym wskazano na rolę otoczenia instytucjonalnego jako ważnej zmiennej determinującej rozwój przedsiębiorczości społecznej.

ABSTRACT

The article focuses on presenting the trajectory of changes in social entrepreneurship in Poland, emphasizing the temporal and processual nature of the phenomenon. The purpose of the article is to describe the development of social entrepreneurship in the macro perspective and to identify on this basis the factors that may determine its development, thus being the subject of further theoretical reflection. The text is based on a literature inquiry in the field of social entrepreneurship and its analysis. The considerations lead to the conclusion that in the analysis of the phenomenon, historical heritage and legal and institutional factors have an important place. Thus, the role of the institutional environment as an important variable determining the development of the social entrepreneurship was indicated.

LITERATURA / REFERENCES

Ciepielewska-Kowalik A., Pieliński B., Starnawska M., Szymańska A. (2015). „Social Enterprise in Poland: Institutional and Historical Context”, ICSEM Working Papers, No 11, Liege: The International Comparative Social Enterprise Models.
Defourny J., Develtere P. (2008). „Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor”, w: J.J. Wygnański (wybór tekstów), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów (s. 13–41). Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Estrin S., Mickiewicz T., Stephan U. (2013). „Entrepreneurship Social Capital, and Institutions: Social and Commercial Entrepreneurship across Nations”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 37(3), s. 479–504.
Frączak P. (2006). „Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce”, w: Raport Otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Gosk I. (2010). „Wsparcie ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”, Trzeci Sektor, nr 21, s. 44–50.
Hoogendoorn B., Hartog C. (2011). Prevalence and determinants of social entrepreneurship at the macrolevel, EIM Research Reports, https://core.ac.uk/download/pdf/6480306.pdf (dostęp: 30.07.2017).
Kaźmierczak T. (2007). „Zrozumieć ekonomię społeczną”, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Gospodarka społeczna (s. 93–126). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
Kerlin J.A. (2013). „Defining social enterprise across different contexts: A conceptual framework based on institutional factors”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 42(1), s. 84–108.
Kerlin J.A. (2017). Shaping social enterprise: Understanding institutional context and influence. Bingley: Emerald Publishing Limited.
Konecki K.T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydanie I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lehner O.M. (2012). Social Entrepreneurship Perspectives. Triangulated Approaches to Hybridity. Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Business and Economics.
Leś E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Leś E. (2005). „Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje”, Trzeci Sektor, nr 2, s. 36–44.
Leś E. (2006). „Wprowadzenie”, w: M. Ołdak, E. Leś (red.), Z teorii i praktyki gospodarki społecznej (s. 5–14), Tom 1. Warszawa: Collegium Civitas Press.
Leś E. (2008). „Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk”, w: E. Leś (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki (s. 37–56). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Leś E. (2013). Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Małecka-Łyszczek M. (2017). Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty prawnoadministracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Manifest Ekonomii Społecznej (2008). Gdańsk, www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/manifest_ekonomii_spolecznej.pdf (dostęp: 20.05.2017).
Piechowski A. (2008). „Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Tradycja i przykłady”, w: E. Leś (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczna. Wprowadzenie do problematyki (s. 13–36).
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Piechowski A. (2013). „Wkład spółdzielczości w odzyskanie niepodległości”, w: T. Skoczek (red.), Spółdzielczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego – historia i współczesność (s. 49–62). Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Płonka M. (2015). „Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 85–100.
Praszkier R., Zabłocka-Bursa A., Józwik E. (2014). Social Enterprise, Social Innovation and Social Entrepreneurship in Poland: A National Report. University of Warsaw, EFESEIIS, www.fp7-efeseiis.eu/nationalreport-poland (dostęp: 30.07.2018).
Roy M.J., McHugh N., Huckfield L., Kay A., Donaldson C. (2015). „The most supportive environment in the world’? Tracing the development of an insttutional‘ecosystem’ for social enterprise”, Voluntas, vol. 26(3), s. 777–800.
Rymsza A. (2010). „Wstęp do wydania polskiego”, w: J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Przedsiębiorczość społeczna (s. 9–12). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
Rymsza M. (2007a). „Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej”, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna (s. 175–189). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Rymsza M. (2007b). „Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce”, Trzeci Sektor, nr 9, s. 2–8. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za okres sierpień 2014 – grudzień 2015 (2017). Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Stronkowski P., Andrzejewska M., Łubian K., Cyran-Juraszek K., Matejczuk A. (2013). Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach POKL. Warszawa: Coffey International Development.
Śliwiński A. (2013). „Spółdzielczość w Polsce w świetle ekonomii społecznej”, w: T. Skoczek (red.), Spółdzielczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego – historia i współczesność (s. 113–118), Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie.
The best countries to be a Social Entrepreneur 2016 (2016). Thomson Reuters Foundation, http://poll2016.trust.org/ (dostęp: 30.07.2018).
Urbano D., Ferri E., Peris-Ortiz M., Aparicio S. (2017). „Social entrepreneurship and institutional factors: A literature review”, w: M. Peris-Ortiz, F. Teulon, D. Bonet-Fernandez (red.), Social Entrepreneurship in Non-Profit and Profit Sectors. Theoretical and Empirical Perspectives (s. 9–30). International Studies in Entrepreneurship, vol. 36. Springer International Publishing.
Urbano D., Toledano N., Soriano D.R. (2010). „Analyzing social entrepreneurship from an institutional perspective: Evidence from Spain”, Journal of Social Entrepreneurship, Vol. 1(1), s. 54–69.
Wilkin J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zybała A. (2015). „Społeczeństwo obywatelskie i polityka publiczna”, Społeczeństwo Obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka, nr 2 (1–2), s. 35–53.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Pacut A. (2018). „Trajektoria zmian przedsiębiorczości społecznej w Polsce”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 7-15, https://doi.org/10.15678/ES.2018.2.01.