Scenariusze dostosowawcze sektora ekonomii społecznej do realiów czwartej rewolucji przemysłowej
Adjustment scenarios of the social economy sector to the realities of the fourth industrial revolution

do pobrania/download PDF

Marcin Zawicki
Katedra Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2018.2.05

SŁOWA KLUCZOWE

czwarta rewolucja przemysłowa, ekonomia społeczna, scenariusze rozwoju, polityka publiczna

KEYWORDS

4th Industrial Revolution, social economy, development scenarios, public policy

STRESZCZENIE

Czwarta rewolucja przemysłowa wywołuje głębokie zmiany w każdym sektorze gospodarki  i w społeczeństwie. Jej skutki będą też odczuwalne przez podmioty ekonomii społecznej. Celem artykułu jest nakreślenie scenariuszy określających stopień dostosowania się organizacji ekonomii społecznej w Europie do przemian technologicznych dokonujących się w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Na podstawie studiów literaturowych oraz heurystycznej metody scenariuszowej sformułowano trzy scenariusze dostosowawcze podmiotów ekonomii społecznej do nowych realiów – reaktywny, adaptacyjny i antycypacyjny. Realizacja określonych scenariuszy będzie miała wpływ na przyszłość każdego podmiotu ekonomii społecznej, jak i całego sektora.

ABSTRACT

The 4th Industrial Revolution causes profound changes in every sector of the economy and in society. Its effects will also be felt by social economy entities. The aim of the article is to sketch scenarios determining the degree of adaptation of the social economy entities in Europe to the technological changes taking place as part of the 4th Industrial Revolution. On the basis of literature studies and the heuristic scenario method, three adaptation scenarios of social economy entities to new realities were formulated – reactive, adaptive and anticipating. The implementation of specific scenarios will affect the future of every social economy entity as well as the entire sector.

LITERATURA / REFERENCES

Baldassari P., Roux J.D. (2017). „Industry 4.0: Preparing for the Future of Work”, People and Strategy, vol. 40, iss. 3, Summer, s. 20–23.
Brekelmans M. (2016). „Industry 4.0 will disrupt existing markets and usher in change”, China Bussiness Review, July 8, https://www.chinabusinessreview.com/industry-4-0-will-disrupt-existing-marketsand-usher-in-change/.
Buhr D. (2015). Social Innovation Policy for Industry 4.0. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.
Chui M., Manyika J., Miremadi M. (2016). „Where machines could replace humans – and where they can’t (yet)”, McKinsey Quarterly, June, http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/where-machines-could-replacehumans-and-where-they-cant-yet.
Csath M. (2018). „Competitiveness Based on Knowledge and Innovation Possibilities of Increasing Budget Revenues in the Era of Digitalisation and Robotisation”, Public Finance Quarterly, no 1, s. 64–79.
Deskoska E., Vlčková J. (2018). „The Role of Technological Change in Income Inequality in the United States”, Acta Oeconomica Pragensia, nr 26(1), s. 47–66.
Drath R., Horch A. (2014). „Industrie 4.0: Hit or Hype?”, IEEE Industrial Electronics Magazine, nr 8(2), s. 56–58.
Eberhard B. (2017). „Smart work: The transformation  of the labour market due to the fourth industrial revolution (I4.0)”, International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, vol. 10(3), s. 47–66.
European Commission (2018). Council backs Commission’s plans to invest €1 billion in world-class European supercomputers. Press release IP/18/5864, 28 September. Brussels, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-5864_en.htm.
Komisja Europejska (2015). Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy. Komunikat Komisji do Parlamentu  Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 6.5.2015, COM(2015) 192 final. Bruksela.
Kuruczleki É., Pelle A., Laczi R., Fekete B. (2016). „The Readiness of the European Union to Embrace the Fourth Industrial Revolution”, Management, nr 11(4), s. 327–347.
Liao Y., Deschamps F., Loures E., Ramos L. (2017). „Past, present and future of Industry 4.0 – a systematic literature review and research agenda proposal”, International Journal of Production Research, vol. 55, no. 12, s. 3609–3629.
Liger Q., Stefan M., Britton J. (2016). Social Economy: Study. Brussels: Directorate-General for Internal Policies, European Parliament. Maynard A. (2015). „Navigating the fourth industrial revolution”, Nature Nanotechnology, nr 10(12), s 1005–1006.
Manyika J., Lund S., Chui M., Bughin J., Woetzel J., Batra P., Ko R., Sanghvi S. (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions In A Time Of Automation. San Francisco: McKinsey Global Institute.
Monzón J., Chaves R. (2012). The European Social Economy. Brussel: European Economic and Social Committee.
OECD (2013). Job Creation Through the Social Economy and Social Entrepreneurship. Programme on Local Economic and Employment Development. Paris: OECD Publishing.
Selusi Project (2010). Social Enterprises, Worth a Closer Look. Early Insights, Issue 7, Fourth Quarter.
Sun M. (2018). The Impacts of the Fourth Industrial Revolution on Jobs and the Future of the Third Sector. NICVA, http://www.nicva.org/sites/default/files/d7content/attachments-articles/the_impact_of_the_4th_industrial_revolution_on_jobs_and_the_sector.pdf.
WEF (2016). The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.
Węsierska-Chyc L. (2013). „Gospodarka społeczna to nie sektor”, Ekonomia Społeczna, nr 3(8), s. 9–23.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Zawicki M. (2018). „Scenariusze dostosowawcze sektora ekonomii społecznej do realiów czwartej rewolucji przemysłowej”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 41-49, https://doi.org/10.15678/ES.2018.2.05.