Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce
Social economy as an important element of professional reintegration of people with disabilities in Poland

do pobrania/download PDF

Ewa Mynarska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2018.2.07

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, rynek pracy osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa

KEYWORDS

social economy, labour market of disabled people, professional activation

STRESZCZENIE

Osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone do wykluczenie społeczne i zawodowe. Trudna sytuacja osób z niepełnosprawnością na ryku pracy skłania do zmiany polityki społecznej i przybrania kierunku rozwiązań ekonomii społecznej. Z danych na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz z analizy literatury na temat działalność podmiotów ekonomii społecznej w Polsce wynika, że podmioty ekonomii społecznej nie są skutecznym narzędziem aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

ABSTRACT

The disabled people are particularly susceptible to different forms of exclusion, both social and professional. Such troublesome situation not only triggers some changes in social politics, but also it diverts into finding new solutions in the realm of social economy. Data on the situation of disabled people on the labor market and the presented literature show that social economy entities are not an effective tool for activating disabled people in the labour market.

LITERATURA / REFERENCES

Bąba W. (2015). Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2018a). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Warszawa: MRPiPS, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/niepelnosprawnosc-w-liczbach/rynek-pracy/Osoby%20niepelnosprawne%20na%20rynku%20pracy.pdf (dostęp: 11.09.2018).
Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (2018b). Dane od wojewodów dotyczące zakładów pracy chronionej i stanu zatrudnienia, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/niepelnosprawnosc-w-liczbach/rynek-pracy/zpch/ZPCH--II%20polr%202017.xls (dostęp: 13.09.2018).
Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (2018c). Dane od wojewodów dotyczące liczby zakładów aktywności zawodowej i stanu zatrudnienia, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/niepelnosprawnosc-w-liczbach/rynek-pracy/zaz/ZAZ%2023.04.2018.xlsx (dostęp: 15.09.2018).
Boni M. (2008). Ekonomia społeczna – nowe szanse? Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej, 26 czerwca, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/gk/panele/GKES_plenarna_MBoni_ekonomia_spoleczna_nowe_szanse.pdf (dostęp: 5.12.2016).
Bryski A. (2006). Organizacje pozarządowe wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Ułatwienie wchodzenia i powrotu osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Warszawa: Wydawnictwo ZORON.
Filek J. (2018). „Odpowiedzialne wsparcie edukacyjne”, w: M. Perdeus-Białek (red.), Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój. Kraków: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Franczak M. (2016). Zatrudnienie wspomagane. Zatrudnienie wspomagane w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny przewodnik dla pracodawców, http://www.wmson.eu/media/wydawnictwa/Broszura%20ZW%202016.pdf (dostęp: 19.09.2018).
Garbat M. (2005). „Przełamywanie barier osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na przykładzie działań podejmowanych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej”, Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 4, s. 81–102.
Giermanowska E. (2014). „Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki i uwarunkowania zmian”, w: B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni – od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.
Grewiński M. (2009). „Ekonomia społeczna – pojęcia, uwarunkowania, dorobek międzynarodowy”, w: A. Austen-Tynda (red.), Ekonomia społeczna – wybrane problemy i metody ich rozwiązywania. Katowice: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.
GUS (2017). Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r. Notka informacyjna, 13 listopada. Warszawa: GUS.
GUS (2018). Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r. Informacja sygnalna, 21 grudnia. Warszawa: GUS.
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2012 poz. 1169.
KPRES (2014). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Załącznik do uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”, M.P. 2016 poz. 811.
MRPiPS (2018). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014–2023. Ekonomia Solidarności Społecznej. Warszawa: MRPiPS, http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA%20SPOLECZNA/aktualizacja_KPRES/Projekt_KPRES.pdf (dostęp:19.09.2018).
Podgórska-Jachnik D. (2014). Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i z ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Ratajczyk W. (2005). „Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne – bariery dostępu do pracy”, w: L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Skąpski M. (2006). Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej. Kraków: ZAKAMYCZE.
SOWES (2017). Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Warszawa: MRPiPS, http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/AKSES/dokumenty_do_naboru_2017_18/Standardy_OWES_ost.pdf (dostęp: 29.09.2018).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Mynarska E. (2018). „Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 59-66, https://doi.org/10.15678/ES.2018.2.07.