Rola ekonomii społecznej w procesie implementacji neoweberowskiego modelu państwa
Role of social economy in process of implementing the neo-weberian model of the state

do pobrania/download PDF

Michał Żabiński
Katedra Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2018.2.08

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, neoweberyzm, model neoweberowski, zaufanie, nierówności społeczne

KEYWORDS

social economy, neo-weberism, neo-Weberian model, trust, social inequalities

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest analiza wpływu ekonomii społecznej na implementację neoweberowskiego modelu zarządzania publicznego. W oparciu o przegląd literatury przedmiotu sformułowano postulat zależności pomiędzy nierównościami społecznymi, zaufaniem a możliwością zmiany systemu zarządzania publicznego. Dysfunkcje obecnego modelu państwa doprowadziły do ograniczenia jego roli na rzecz rynków, co spowodowało gwałtowny wzrost nierówności społecznych oraz spadek zaufania obywateli wobec demokratycznego państwa prawa. Kształtująca się obecnie koncepcja neoweberowskiego modelu zarządzania publicznego ma na celu wzmocnienie pozycji i roli państwa. W konkluzji artykułu wskazano, że elementem koniecznym zmiany paradygmatu zarządzania publicznego jest wytworzenie mechanizmów, które przywrócą zaufanie wobec instytucji państwa. W powyższym kontekście rozwój i wsparcie, ze strony państwa, dla sektora ekonomii społecznej może być właściwą drogą dla spełnienia tego warunku.

ABSTRACT

The purpose of the paper is to analyse the impact of the social economy on the implementation of the neo-weberian model of public governance. Based on a review of the literature, a postulate of the relationship between social inequalities, trust and the possibility to change the public management system was formulated. Dysfunctions of the current model of the state have led to a limitation of its role in favour of markets, which resulted in a sharp increase in social inequalities and a decline in citizens’ trust towards the democratic state of law. The emerging neo-weberian model of public governance is to strengthen the position and role of the state. In conclusion, the paper indicated that a necessary element of a paradigm shift in public governance is to create mechanisms that will restore trust in in the institution of the state. In this context, development and support from the state for the social economy sector may be an appropriate way to meet this condition.

LITERATURA / REFERENCES

Babones S.J. (2009). The International Structure of Income Its Implications for Economic Growth. Saarbrücken: VDM Publishing.
Barber B. (2007). Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa: Muza.
Bell D. (2014). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: Aletheia.
Bjørnskov Ch. (2017). „Social Trust and Economic Growth”, w: E. Uslaner (red.), Oxford Handbook of Social and Political Trust, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2906280 (dostęp: 10.12.2018).
Bohdziewicz-Lulewicz M. (2013). „Kapitał społeczny i kultura zaufania”, Ekonomia Społeczna, nr 1(6), s. 83–88.
Crowly A., Rauch J., Seagrave S., Smith D. (1998). „Quantitative Cross-National Studies of Economic Development: A Comparison of the Economics and Sociology Literatures”, Studies in Comparative International Development, nr 33(2), s. 30-57, https://doi.org/10.1007/BF02687407.
Curtis T., Herbst J., Gumkowska M. (2016). „The social economy of trust: social entrepreneurship experiences in Poland”, Social Enterprise Journal, Vol. 6, No. 3, s. 194-209, DOI: 10.1108/17508611011088805.
Dabla-Norris E., Kochhar K., Suphaphiphat N., Ricka F., Tsounta E. (2015). „Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective”. IMF, DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781513555188.006.
Gagacki J. (2013). „Kapitał społeczny i kultura zaufania”, Ekonomia Społeczna, nr 1(6), s. 65–72.
Granovetter M. (1992). „The Sociological and Economic Approaches to Labor Market Analysis: A Social Structural View”, w: M. Granovetter, R. Swedberg (red.), The Sociology of Economic Life (s. 233–263). Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press.
Hardoon D. (2015). Wealth: Having it all and wanting more. Oxford: Oxfam Research Brief.
Herbst K. (2013). „Perspektywy ekonomii społecznej”, Ekonomia Społeczna, nr 1(6), s. 9–19.
Hirsch F. (1995). The social limits of growth. London: Routledge.
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014–2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (2018). Warszawa: MRPiPS.
Jelonek M. (2012). „Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna”, w: M. Frączek, S. Mazur, J. Hausner (red.), Wokół ekonomii społecznej (s. 55–70). Kraków: MSAP UEK.
Kondratowicz A. (2013). Wolność gospodarcza. Pomiar, percepcja, zmiany instytucjonalne. Warszawa: TEP.
Krzyminiewska G. (2003). „Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, s. 221–227.
Lagarde Ch. (2014). Economic Inclusion and Financial Integrity, address at the Conference on Inclusive Capitalism, London, May 27, https://www.imf.org/external/np/speeches/2014/052714.htm (dostęp: 07.10.2018).
Lagarde Ch. (2015). Lifting the Small Boats, address at Grandes Conferences Catholiques, Brussels, June 17, https://www.imf.org/external/np/speeches/2015/061715.htm (dostęp 20.10.2018).
Mazur S. (2016). „Neoweberyzm – źródła, rozumienie, nurty”, w: Mazur S. (red.), Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym. Od modelu do paradygmatu? (s. 15–27). Warszawa: Scholar.
Michalczyk T. (2004). „Nierówności społeczne a kryzys społeczno-moralny”, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 4, s. 9–26.
Możdżeń M. (2016). „Państwo – przeobrażenia i presja otoczenia”, w: S. Mazur (red.), Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym. Od modelu do paradygmatu? (s. 93–113). Warszawa: Scholar.
Oramus M. (2016). „Analiza neoweberowskiego paradygmatu zarządzania publicznego”, w: S. Mazur (red.), Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym. Od modelu do paradygmatu? (s. 147–168). Warszawa: Scholar.
Oxfarm (2017). An economy for the 99%. Oxford: Oxfam GB for Oxfam International.
Piketty T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.
Pollitt C., Bouckaert G. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
Reich R. (2015). Saving Capitalism: For the Many, Not the Few. New York: Knopf.
Sandel M. (2012). Czego nie można kupić za pieniądze. Warszawa: Kurhaus Publishing.
Shiller R.J. (2017). „Narrative Economics”, Cowles Foundation Discussion Papers, No. 23075, DOI: 10.3386/w23075.
Rhodes R.A.W. (2010). „Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu”, Zarządzanie Publiczne, nr 4(14), s. 104–118.
Sundararajan A. (2017). The Collaborative Economy: Socioeconomic, Regulatory and Policy Issues. In-depth Analysis for the IMCO. Policy Department A: Economic and Scientific Policy, European Parliament.
Steiner A., Steinerowska S. (2013). „Przedsiębiorstwa społeczne w Wielkiej Brytanii – potencjał i możliwości działania”, Ekonomia Społeczna, nr 2(7), s. 44–57.
Szopa B. (2012). „Teorie ekonomiczne a ekonomia społeczna”, w: M. Frączek, S. Mazur, J. Hausner (red.), Wokół ekonomii społecznej (s. 11–34). Kraków: MSAP UEK.
Sztompka P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
Varvarigos D., Xin G. (2015). Social Interactions, the Evolution of Trust, and Economic Growth. Leicester: University of Leicester.
Wapshott N. (2013). Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię. Warszawa: Studio Emka.
Wilkinson R. (2009). „The impact of inequality: empirical evidence”, w: S. Babones (red.), Social Inequality and Public Health. (s. 159–167). Bristol: Policy Press at the University of Bristol.
Wilkinson R., Pickett K. (2011). Duch równości. Tam gdzie panuje równość, nawet bogatszym żyje się lepiej. Warszawa: Czarna Owca.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Żabiński M. (2018). „Rola ekonomii społecznej w procesie implementacji neoweberowskiego modelu państwa”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 67-73, https://doi.org/10.15678/ES.2018.2.08.