City lab a wdrażanie innowacji społecznych w mieście
City lab as a way to implement social innovation in urban areas

do pobrania/download PDF

Piotr Kopyciński
Katedra Gospodarki Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2018.2.12

SŁOWA KLUCZOWE

city lab, living lab, innowacje społeczne

KEYWORDS

city lab, living lab, social innovation

STRESZCZENIE

W niniejszym artykule podjęto się próby połączenia dwóch zagadnień: obecnej już od pewnego czasu problematyki innowacji społecznych z tematem, który pojawił się stosunkowo niedawno – city lab. Celem rozważań jest ukazanie istoty city lab w kontekście wdrażania innowacji społecznych. Dla jego realizacji autor dokonał analizy literatury przedmiotu oraz prezentacji studium przypadku. Artykuł rozpoczyna przegląd rozumienia innowacji społecznych. Następnie autor opisuje istotę city lab, wskazując przy tym na aktorów i pełnione przez nich funkcje. Wreszcie ukazano związki między koncepcją living lab a city lab oraz zastosowanie tej drugiej w Krakowie. W prezentowanym ujęciu city lab jest platformą służącą wdrażaniu innowacji społecznych. Te ostatnie dotyczą długookresowego planowania rozwoju miasta, realizowanego przy współudziale różnych interesariuszy, z dominującą rolą użytkowników (mieszkańców) miasta jako głównych innowatorów oraz władz lokalnych pilnujących realności i legalności proponowanych rozwiązań. Prezentowane podejście wydaje się warte propagowania zarówno przez przedstawicieli nauki, jak i decydentów publicznych.

ABSTRACT

This article attempts to combine two issues: present for some time in the scientific discussion concept of social innovation with a topic that appeared relatively recently – city lab. The aim of the considerations is to show the essence of city lab in the context of implementing social innovations. For its implementation, the author made an analysis of the relevant literature on the subject. The article starts with a review of understanding of social innovations. Next, the essence of city lab is described, indicating the actors and their functions. Finally, the author points out the relationship between the title concepts. In the presented approach, the city lab is a platform for implementing social innovations. The latter relate to longterm urban development planning, implemented with the participation of various stakeholders, with the dominating role of the city users (residents) as the main innovators and local authorities, watching the reality and legality of the proposed solutions. The presented approach seems to be worth promoting both by representatives of science and public decision-makers.

LITERATURA / REFERENCES

Almirall E. (2009). Understanding innovation as a collaborative, co-evolutionary process. Doctoral Thesis. Esade – Escuela superior de administracion y direccion de Emperas.
Benson J.K. (1983). „A Framework for Policy Analysis”, w: D. Rogers, D. Whetten (eds.), Interorganisational Coordination: Theory, Research & Implementation. Iowa: Iowa State University Press.
BEPA (2011). Empowering People, Driving Change. Social Innovation in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Carayannis E.G., Campbell D.F.J. (2009). „’Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem”, International Journal of Technology Management, Vol. 46, No 3/4, s. 201–234.
Cosgrave E., Arbuthnot K., Tryfonas T. (2013). „Living Labs, Innovation Districts and Information Market places: A Systems Approach for Smart Cities”, Procedia Computer Science, Vol. 16, pp. 668–677.
Clark J. (2013). Working Regions: Reconnecting Innovation and Production in the Knowledge Economy. London/ New York: Routledge.
Kopyciński P. (2018). City lab as a platform for implementing urban innovation. The role of companies. 5th AIB-CEE Chapter Annual Conference Academy of International Business and Cracow University of Economics Krakow, 13st September.
Leminen S. (2013). „Coordination and Participation in Living Lab Networks”, Technology Innovation Management Review, November, s. 5–14.
Leminen S., Westerlund M. (2017). „Categorization of Innovation Tools in Living Labs”, Technology Innovation Management Review, January, Vol. 7, Iss. 1, s. 15–25.
Moroń D., Klimowicz M. (2015). „Podmioty ekonomii społecznej w procesie zarządzania innowacjami społecznymi, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 21–37, DOI:10.15678/ES.2015.1.02.
Mulgan G. (2012), „Social innovation theories: can theory catch up with practice”, w: H.-W. Franz, J. Hochgerner, J. Howaldt (eds.), Challenge social innovation: potentials for business, social entrepreneurship, welfare and civil society (s. 19–42). Heidelberg/ New York: Springer, Welfare and Civil Society.
Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. (2010). The Open Book of Social Innovation. UK: NESTA.
Nyström A.G., Leminen S., Westerlund M., Kortelainen M. (2014). „Actor roles and role patterns influencing innovation in living labs”, Industrial Marketing Management, nr 43, s. 483–495.
OECD (2008). Podręcznik Oslo. Paris: OECD&EUROSTAT.
OECD (2011). OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Paris: OECD Publishing.
Paskaleva K. (2015). „E-governance as an enabler of the smart city”, w: M. Deakin (ed.), Smart cities. Governing, modelling and analising the transition. Oxfordshire: Routledge.
Perjo L., Fredricsson Ch., Costa S.O. (2016). Public-Private-People Partnership in Urban Planning. Baltic Urban City Lab.
Portal Magiczny Kraków, http://krakow.pl (dostęp: 15.12.2018).
Scholl Ch., Kemp R. (2016). „City Labs as Vehicles for Innovation in Urban Planning Processes”, Urban Planning, Vol. 1, Iss. 4, s. 89–102.
Schumpeter J. (1960). Teorie rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
The Young Foundation (2012). Social Innovation Overview. A deliverable of the project: „The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe (TEPSIE)”, European Commission – 7th Framework Programme. Brussels: European Commission, DG Research.
Urb@exp Project, http://www.urbanexp.eu (dostęp: 15.08.2017).
Voytenko Y., McCormick K., Evans J., Schwila G. (2016). „Urban living labs for sustainability and low carbon cities in Europe: Towards a research agenda”, Journal of Cleaner Production, vol. 123, s. 45–54.
Wiktorska-Święcicka A., Moroń D., Klimowicz M. (2015). Zarządzanie innowacjami społecznymi. Difin: Warszawa.
www.socialinnovation2011.eu (dostęp: 13.12.2012).
World Bank & European Network of Living Labs (2014). Citizen-Driven Innovation: A Guidebook for City Mayors and Public Administrators. Brussels: World Bank & European Network of Living Labs.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Kopyciński P. (2018). „City lab a wdrażanie innowacji społecznych w mieście”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 98-105, https://doi.org/10.15678/ES.2018.2.12.