Koncepcyjne założenia oceny oddziaływania przedsiębiorstw na gospodarkę
Conceptual framework of an assessment of an economic impact of an enterprise

do pobrania/download PDF

Tomasz Geodecki
Katedra Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2018.2.13

SŁOWA KLUCZOWE

oddziaływanie przedsiębiorstwa na gospodarkę, korzyści społeczne, wartość dodana, zysk, podatki, wynagrodzenia

KEYWORDS

economic impact of an enterprise, social benefits, value added, profit, taxes, wages

STRESZCZENIE

W kontekście dyskusji o pułapce średniego dochodu i promowania rodzimych przedsiębiorstw, w artykule zaproponowano metodę mającą na celu identyfikację i kalkulację korzyści przynoszonych przez przedsiębiorstwo krajowej gospodarce. Przyjęta metoda badawcza polega na zidentyfikowaniu kategorii składających się na wartość dodaną kreowaną przez przedsiębiorstwo, a następnie na przetestowaniu tak skonstruowanego narzędzia oceny z wykorzystaniem sprawozdań finansowych trzech spółek giełdowych. Punktacja przyznawana przedsiębiorstwu oparta jest na sumie wynagrodzeń pracy, kapitału i podatków, tj. wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników, akumulacji kapitału oraz zysku podzielonego pomiędzy rezydentów krajowych, jak również podatku dochodowego od osób prawnych zapłaconego przez przedsiębiorstwo. W celu uwzględnienia skali działalności przedsiębiorstwa, a także dla oceny efektywności wykorzystania czynników wytwórczych, podzielono sumę tych elementów przez wartość aktywów przedsiębiorstwa. Wnioski obejmują potwierdzenie zasadności abstrahowania w ocenie od narodowości właściciela ocenianego przedsiębiorstwa, rozważania nad adekwatnością metody do rzeczywistości gospodarczej oraz ewentualnym włączeniem do oceny dodatkowych kategorii z zakresu społecznego oddziaływania przedsiębiorstw.

ABSTRACT

In the context of the “middle income trap” discussion and promotion of domestic enterprises, the paper proposes a method aiming at identification and calculation of benefits of national economy that are brought by an enterprise. Research method consists of identification of categories impacting value added created by a firm and of testing such a tool using financial statements of three public companies. Scoring an enterprise bases upon sum of taxes and remuneration of labour and capital, i.e. corporate income tax, salaries and other benefits of employees, as well as capital accumulation together with profit shared among domestic residents. In order to take into account the scale of an enterprise and to measure efficiency of production factors’ use, this sum is then divided by firm’s assets’ value. Conclusions cover the conformation of leaving aside the nationality of firm owners, inquiry into the degree of accuracy in which the method corresponds to the economic reality and potential inclusion of additional criteria of measuring social impact of an enterprise.

LITERATURA / REFERENCES

Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R. (2014). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bess R., Ambargis Z. (2011). Input Output Models for Impact Analysis: Suggestions for Practitioners Using RIMS II Multipliers. Referat zaprezentowany podczas The 50th Southern Regional Science Association Conference, Louisiana.
Białowąs T. (2016). „Zmiany strukturalne a wzrost gospodarczy krajów Europy Środkowej”, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, z. 5, s. 121–139.
Blanchard O. (2011). Makroekonomia. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwers business.
Głowacki J., Jelonek M. (2013). Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr: raport z badania. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego.
Hamilton J.R., Whittlesey N.K., Robison M.H., Ellis J. (1991). „Economic Impacts, Value Added, and Benefits in Regional Project Analysis”, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 73, No. 2, s. 334–344.
Kuznets S. (1934). National Income, 1929–1932. 73rd US Congress, 2d session, Senate document no. 124, s. 5–7.
Leontief W. (1941). The structure of the American economy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Lequiller F., Blades D. (2006). Understanding National Accounts. Paris: OECD.
Lorenc S. (2016). „Metodologie raportowania wartości dodanej dla interesariuszy”, Organizacja i zarządzanie. Kwartalnik naukowy Politechniki Śląskiej, nr 2(34), s. 127–141.
Miller R.E., Blair P.D. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. 2nd ed. New York: Cambridge University Press.
Nowicki D. (2018). „Ekonomiczna wartość dodana jako narządzie oceny dokonań przedsiębiorstwa”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 347, s. 134–144.
Wawiernia A. (2013). „Warunki tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 64, T. 1, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, s. 287–294.
WBCSD (2013). Measuring socio-economic impact, A guide for business. World Business Council for Sustainable Development, www.wbcsd.org (dostęp: 29.12.2015).
Weisbrod B, Weisbrod G. (1997). Measuring Economic Impacts of Projects and Programs. Economic Development Research Group.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Geodecki T. (2018). „Koncepcyjne założenia oceny oddziaływania przedsiębiorstw na gospodarkę”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 106-115, https://doi.org/10.15678/ES.2018.2.13.