Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej
Social services as a common field of social policy and economy

do pobrania/download PDF

Mirosław Grewiński

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie / Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa
e-mail: mgrewinski(at)gmail.com

SŁOWA KLUCZOWE

polityka społeczna, gospodarka społeczna, usługi społeczne, welfare state, wielosektorowa i aktywna polityka społeczna

KEYWORDS

social policy, social economy, social services, welfare state, multi-sector and active social policy

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje zagadnienie usług społecznych – jako obszaru wspólnego dla polityki społecznej i gospodarki społecznej. Celem artykułu jest wskazanie, że usługi społeczne trzeba rozwijać i integrować z obu systemów w taki sposób, aby reintegracja społeczno-zawodowa oraz zatrudnienie wspierane skutkowało wejściem osób defaworyzowanych na otwarty rynek pracy i znalezieniem przez nich stabilnych miejsc pracy w gospodarce niesubsydiowanej. W artykule podjęto trud zdefiniowania usług społecznych i socjalnych, a także zaprezentowano dorobek teoretyczny Unii Europejskiej w tym obszarze, wskazując, że przyszłościowym modelem welfare state może być Social services mix state, gdzie integruje się usługi polityki społecznej i ekonomii społecznej. Scharakteryzowano także wielosektorową i aktywną politykę społeczną jako bazową dla integracji usług. Na zakończenie zaprezentowano katalog usług społecznych z konkluzjami i rekomendacjami na przyszłość.

ABSTRACT

The article presents the question of social services – as a common field of social policy and economy. The article aims to indicate that social services must be developed and integrated from both systems in a way that social and vocational reintegration and supported employment results with entry of defavourised people to an open labour market and with finding stable employment in non-subsidised economy. In article the notions of social services was presented as well as theoretical acquis of the European Union in the area was described. It has been indicated that the future model of welfare state can become social welfare mix state, where the social policy and economy services are integrated. The multi-sector and active social policy as a base for services integration was characterised. In the final part, the catalogue of social services was presented and the conclusions as well as recommendations for the future have been put forward.

LITERATURA / REFERENCES

Auleytner J. [2011], Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
Auleytner J., Grewiński M. [2003], Budżet socjalny w Niemczech i wnioski dla Polski, „Polityka Społeczna”, nr 2.
Barczyński J. [2008], Koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
Brandstaetter A., Herrmann P., O`Connell C. [2010], Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu, WSP TWP, Warszawa.
Kuper Bernd O. [2010], Przyszłość służb społecznych w Europie, [w]: A. Brandstaetter, P. Herrmann, C. O’Connell (red.), Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu, WSP TWP, Warszawa.
Evers A. i inni (red.) [2013], Lehrbuch Soziale Dienste, Giessen 2011 lub Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec (red. M. Grewiński, E. Przedecka), WSP TWP, Warszawa.
Evers A., Guillemard A.M. [2013], Social Policy and Citizenship, Oxford, Nowy Jork.
Flejterski P. (red.) [2005], Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
Giddens A. [2009], Europa w epoce globalnej, PWN, Warszawa.
Giermanowska E. (red.) [2007], Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Green Paper [2003], Green Paper Services on General Interest, EC.
Grewiński M. [1999], Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, WSP TWP, Warszawa.
Grewiński M. [2009], Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa.
Grewiński M., Kamiński S. [2007], Obywatelska polityka społeczna, PTPS, WSP TWP, Warszawa.
Grewiński M., Rymsza M. (red.) [2011], Polityka aktywizacji w Polsce – usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, WSP TWP, Warszawa.
Grewiński M., Tyrowicz J. (red.) [2007], Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
Grewiński M. [2013], Założenia modelu "Social services mix state" na potrzeby międzynarodowego projektu badawczego Norface z udziałem partnerów zagranicznych, WSP TWP, Warszawa.
Grewiński M., Lizut J. [2013], Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych, ROPS, Toruń.
Herrmann P. [2010], Usługi socjalne jako instrument integracji – z perspektywy Unii Europejskiej, [w:] A. Brandstaetter, P. Herrmann, C. Connell (red.) Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu, WSP TWP, Warszawa.
Hudson R. [2004], Whole Systems Working: A Discussion Paper for the Integrated Care Network.
Janoś-Kresło M. [2002], Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, SGH, Warszawa.
Kahn J., Kamerman S.B. [1980], Social Services in International Perspective, New Brunswick, NJ.
Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Dokument uzupełniający do komunikatu dotyczącego jednolitego rynku na miarę Europy XXI wieku Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie KOM (2007) 725 wersja ostateczna.
Kotarbiński T. [1969], Zagadnienia produkcyjności usług, „Prakseologia”, nr 33.
Lange O. [1959], Ekonomia polityczna, tom 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Lizut J., Kowalczuk P. [2011], Katalog usług społecznych, [w:] M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce – usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, WSP TWP, Warszawa.
Morel N., Palier B., Palme J. (ed.) [2012], Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and challenges, The Policy Press, University of Bristol, Bristol.
Piątek K. [2012], Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Rymsza M. [2008], Aktywna polityka społeczna w Polsce – szanse i ograniczenia upowszechniania koncepcji, [w:] A. Karwacki, H. Kaszyński (red.), Polityka aktywizacji w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Szarfenberg R. [2009], Polityka społeczna – usługi społeczne, Prezentacja na potrzeby projektu „Społecznie odpowiedzialna uczelnia”, Warszawa.
Szarfenberg R. [2011], Standaryzacja usług społecznych, publikacja wydana w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, WRZOS, Warszawa.
Szatur-Jaworska B. [2011], Służba społeczna, służby społeczne, usługi społeczne – zagadnienia terminologiczne, prezentacja, cyt. za: R. Szarfenberg [2011], Standaryzacja usług społecznych, publikacja wydana w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, WRZOS, Warszawa.
Szulc M. (red.) [1998], Popularna Encyklopedia Powszechna, tom XX, Pinnex, Kraków.
Wańkowicz W. [2004], Wskaźniki realizacji usług publicznych materiał metodyczny, wersja 5, Program Rozwoju Instytucjonalnego, MSWiA, Warszawa.
White Paper [2004], White Paper Services on General Interest, EC.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Grewiński M. [2013], Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 3, s. 24-39.