Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna
Social teaching of the Church and social economy

do pobrania/download PDF

Monika Chomątowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Cracow University of Economics
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska
e-mail: mchomatowska(at)gmail.com

SŁOWA KLUCZOWE

nauka społeczna Kościoła, gospodarka społeczna, Kościół katolicki

KEYWORDS

social economy, social teaching, Catholic Church

STRESZCZENIE

W niniejszym artykule – dotyczącym związku między nauką społeczną Kościoła a gospodarką społeczną – starano się wykazać zasadniczą zgodność założeń między postulatami przedstawianymi przez Kościół katolicki a podstawami, na których opiera się gospodarka społeczna. W pierwszej części artykułu udzielono odpowiedzi na pytanie, czym jest katolicka nauka społeczna, jaką metodologią się posługuje oraz jaki jest jej związek z innymi dyscyplinami naukowymi. W ujęciu tabelarycznym zaprezentowano głównych przedstawicieli katolickiej myśli społecznej i ich zainteresowania oraz dzieła. Następnie przybliżono Czytelnikowi pojęcie gospodarki społecznej, jej główne założenia, aby przejść do omówienia zasad katolickiej nauki społecznej, które są identyczne bądź zbliżone do tych, na jakich opiera się gospodarka społeczna. Uczyniono to bazując na wybranych oficjalnych dokumentach Kościoła katolickiego.

ABSTRACT

In the article – dealing with the relations of social teaching of the Church and social economy – the principal consistency of assumptions between the postulates presented by the Catholic Church and the fundaments of social economy have been presented. In the first part of the article the questions of what is the social teaching of the Church, what methodology it uses and what is its relation with other scientific disciplines have been addressed. In the Table the main representatives of the Catholic social teaching, their interests and works have been shown. The reader is acquainted with the notion of social economy, its main assumptions in order to move to the principles of the Catholic social teaching. It was achieved using official selected documents of the Catholic Church.

LITERATURA / REFERENCES

Borutka T. i in. [1999], Katolicka nauka społeczna, Paulinianum, Częstochowa-Jasna Góra.
Buzek J., Surdej A. [2010], Odrodzenie ducha – budowa wolności; perspektywa rozwoju gospodarki solidarnej, Konferencja Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej, Poznań, dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2010.8.pdf.
Encyklopedia [1998], Encyklopedia Powszechna PWN, wyd. pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Jan Paweł II [1991], encyklika Centesimus annus.
Jan Paweł II [1981], encyklika Laborem exercens.
Jan Paweł II [1995], Przesłanie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, dostępne na: www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1995/october/documents/hf_jp-ii_spe_05101995_address-to-uno_en.html [07.12.2012].
Jan Paweł II [1987], encyklika Sollicitudo rei socialis
Jan XXIII [1961], encyklika Mater et Magistra.
Jankowska M. [2006], Tylko miłość uskrzydla, czyli ekonomia społeczna w praktyce Kościoła, Ekonomia Społeczna. Teksty, nr 6/2006, FISE, Warszawa.
Keller J. [1989], Katolicka doktryna społeczna, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
Lucien B. [2012]Autorytet nauczycielski Vaticanum II. Wkład do aktualnej debaty, „Christianitas” nr 48-49.
Majka J. [1987], Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Rzym-Lublin, dostępne na: www.kns.gower.pl/kns/kns.pdf.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Chomątowska M. (2013), Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna, "Ekonomia Społeczna", nr 3, s. 67-79.