Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej
The influence of selected legal forms of administrative activities on the intensity of cooperation with social economy entities

do pobrania/download PDF

Magdalena Małecka Łyszczek

Katedra Prawa Publicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Department of Public Law, Cracow University of Economics
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska,
e-mail: maleckam(at)uek.krakow.pl

SŁOWA KLUCZOWE

prawne formy działania administracji publicznej, formy nie władcze, współdziałanie z podmiotami ekonomii społecznej, umowy, działalność społeczno-organizatorska, plany, programy, strategie działania, public governance

KEYWORDS

legal forms of public administration operation, non-administrative forms, cooperation with social economy entities, plans, programmes, action strategies, public governance

STRESZCZENIE

Celem prezentowanego artykułu jest zwrócenie uwagi na te spośród prawnych form działania administracji publicznej, których stosowanie przez jej organy – w ramach interakcji, w jakie wchodzą one z podmiotami ekonomii społecznej – w sposób znaczący przyczynia się do zwiększania obszaru wzajemnej współpracy. Z uwagi na fakt, że niniejsze zagadnienia wpisują się w problematykę związaną z public governance, wyeksponowano ujęcie podmiotów ekonomii społecznej jako interesariuszy w ramach struktury sieciowej. Ponadto, zanalizowano pojęcie, jak i możliwe podziały prawnych form działania, koncentrując się zwłaszcza na umowach, działalności społeczno-organizatorskiej, planach, programach i strategiach działania.

ABSTRACT

Presented article aims to draw attention to those legal forms of public administration activities which, through their use by administrative organs – in the framework of interaction with social economy entities – significantly contribute to the increase in the scope of mutual cooperation. Considering the fact that the present questions are inscribed into the issues related to public governance, the approach exposes social economy entities as the stakeholders within the network structure. Moreover, the notion as well as possible typologies of legal form of operation, focusing mainly on contracts, social and organisational activities, plans, programmes and strategies of actions, was analysed.

LITERATURA / REFERENCES

Bohdziewicz-Lulewicz M., Kobylec D. [2013], Czy Kraków będzie miał Program Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej?, „Ekonomia Społeczna”, nr 2(7).
Borkowski J. [2005], Podmioty administracji publicznej a przemiany ustrojowe, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Dom Organizatora, Toruń.
Brzeziński W. [1960], Sądowa kontrola administracji we Francji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cieślak Z. [2012], Określenie prawa administracyjnego, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne Część ogólna, LexisNexis, Warszawa.
Cieślak Z. (red.) [2012], Nauka administracji, LexisNexis, Warszawa.
Dąbek D. [2007], Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
Dolnicki B., Cybulska R. [2007], Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej – zagadnienia wybrane, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Duniewska Z., Górski M., Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M. [2005], Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Dom Organizatora, Toruń.
Guz H. [2011], Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, „Ekonomia Społeczna” nr 1(2).
Hausner J. [2007], Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, Kwartalnik „Ekonomia Społeczna”, nr 1.
Kijowski D.R. [2013], Programy, plany i strategie jako podstawa działań organów administracji publicznej, [w:] J. Zimmermann, P. J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Kijowski D.R. [2007], Problematyka regulacji prawnej stosowania form alternatywnych wobec aktu administracyjnego, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Kłosowska-Lasek K. [2013], Wpływ przemian cywilizacyjnych na działania społeczno-organizatorskie administracji, [w:] J. Zimmermann, P. J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Kolbek-Myszka K. [2008], Ekonomia społeczna a rozwój lokalny, na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków, Kwartalnik „Ekonomia Społeczna”, nr 1(2).
Kulesza M., Sześciło D. [2013], Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Kubiak-Kozłowska A. [2007], Formy konsensualne w postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24–27 września 2006 r., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Lemańska J. [2001], Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna, [w:] I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Leoński Z. [2010], Nauka administracji, C.H. Beck, Warszawa.
Lipowicz I. [2012], Pojęcie administracji. Administracja publiczna a państwowa, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, LexisNexis, Warszawa.
Łętowski J. [1978] Umowa jako prawna forma działania administracji państwowej, Annales UMCS, Sectio G-Ius, Lublin.
Małecka-Łyszczek M. [2012], Umowy zawierane na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako przykład wykorzystania niewładczych form działania administracji w wykonywaniu zadań publicznych, [w:] Władztwo administracyjne: administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów
Masternak M. [2003], O pojęciu form działania administracji publicznej, [w:] J. Filipek, Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
Michalska-Badziak R. [2013], Pojęcie podmiotów administrujących, aparatu administracyjnego i systemu administracji publicznej, [w:] M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i rzecznictwie, 5. wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Michalska-Badziak R. [2013], Zasada legalności, zasada równości wobec prawa i zasada sprawiedliwości proceduralnej, [w:] M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, 5. wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Miruć A. [2009], Podmioty prywatne realizujące zadania publiczne – kontraktualizm, [w:] B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Niewiadomski Z. [2011], Prawne formy działania administracji i ich sądowa kontrola, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa.
Olejniczak-Szałowska E. [2013], Pojęcie i rodzaje prawnych form działania administracji, [w:] M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, 5. wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Supernat J. [2008], Administracja jako splot umów, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław.
Suwaj P.J., Wenclik M. [2009], „Polityka publiczna” jako pojęcie narzędzie nauki prawa administracyjnego, [w:] B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Suwaj P.J., Szczepankowski R. [2009], Polityka publiczna jako instrument administrowania, [w:] B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Starościak J. [1957], Prawne formy działania administracji, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
Starościak J. [1975], Prawo administracyjne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Ura E. [2012], Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa.
Wlaźlak K. [2012], Inflacja prawa administracyjnego w zakresie planowania, [w:] P. J. Suwaj (red.), Kryzys Prawa Administracyjnego? Tom II. Inflacja Prawa administracyjnego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Zimmermann J. [2012], Prawo administracyjne, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Małecka Łyszczek M. [2013], Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 3, s. 103-117.