Spółdzielnie socjalne w Warszawie
Social co-operatives in Warsaw

do pobrania/download PDF

Maciej Czarkowski

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Social Service Centre, Wola District, Warsaw
ul. gen. j. Bema 91, 01-233 Warszawa, Polska
e-mail: mczarkowski(at)ops-wola.waw.pl

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, spółdzielczość, spółdzielnie socjalne

KEYWORDS

social economy, co-operative movement, social co-operatives

STRESZCZENIE

Spółdzielnie socjalne to stosunkowo młoda forma prawna podmiotów ekonomii społecznej. Artykuł przedstawia sytuację zarejestrowanych spółdzielni socjalnych, których siedziba znajduje się w Warszawie. Punktem wyjścia jest ogólny stan warszawskich spółdzielni socjalnych w ujęciu statystycznym. Przedstawiono przyczyny tworzenia spółdzielni oraz wpływ projektów i dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także strukturę zatrudnienia w spółdzielniach. W artykule znajduje się katalog produktów i usług oferowanych przez spółdzielnie oraz przykłady działalności społecznej. Autor prezentuje również zarówno czynniki sprzyjające rozwojowi spółdzielni socjalnych w Warszawie, jak i bariery oraz problemy, z którymi borykają się członkowie spółdzielni.

ABSTRACT

Social co-operatives are relatively new legal form of social economy entities. The article reveals the situation of registered social co-operatives, which are headquartered in Warsaw. The starting point of the analysis shows the general state of Warsaw social co-operatives approached statistically. The preconditions of social co-operatives formation, the level of co-funding from the European Social Fund as well as the structure of employment in social co-operatives are analysed. The article includes the catalogue of products and services offered by the co-operatives and the cases of their social activities. The author presents also both the factors favourable for the development of social co-operatives as well as the problems and barriers the members of social co-operatives are struggling with.

LITERATURA / REFERENCES

Cibor K., Huszcza M., Obłąkowska-Woźniak E. (red.) [2012], Inw[eS]torzy społeczni, FISE, Warszawa.
Englot A. [2009], Trudności w pierwszej fazie funkcjonowania spółdzielni socjalnych – ekspertyza, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
Godlewska-Bujok B., Miżejewski C. [2012], Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego, Warszawa.
Informacja [2012], Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010–2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego, Warszawa.
Juszczyk M. [2009], Krajowe doświadczenia współpracy spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni socjalnych – ekspertyza, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
Leś E. (red.) [2008], Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Michalik A. [2011], Spółdzielnia socjalna jako platforma wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji zawodowych, „Ekonomia Społeczna”, nr 1 (2).
Przywara M. [2010], Przedsiębiorczość społeczna w Polsce – doświadczenia pionierów, [w:] T. Ochinowski (red.), Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu, Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA, Warszawa.
Spółdzielczość [2011], Spółdzielczość socjalna w Polsce, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
Sulczewski J. [2011], Spółdzielczość socjalna – instrumenty wsparcia, [w:] D. Chomiak (red.), Ekonomia społeczna – wybrane aspekty rozwoju, Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA, Warszawa.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Czarkowski M. [2013], Spółdzielnie socjalne w Warszawie, "Ekonomia Społeczna", nr 3, s. 133-144.