Wielowymiarowość przedsiębiorczości w polskiej literaturze naukowej

Multidimensionality of entrepreneurship in Polish research literature

do pobrania/download PDF

Karolina Wielicka-Gańczarczyk, dr inż.
ORCID: 0000-0001-5475-6661
Katedra Zarządzania i Logistyki
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska
ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2020.2.11

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorczość; rodzaje przedsiębiorczości; przedsiębiorczość publiczna

KEYWORDS

entrepreneurship, types of entrepreneurship, public entrepreneurship

STRESZCZENIE

Wykazanie wzajemnego przenikania się różnych podejść do definiowania przedsiębiorczości i ich rodzajów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedsiębiorczość publiczną, jako obszar występowania wszystkich typów przedsiębiorczości. Artykuł o charakterze przeglądowym, stanowi rezultat kwerendy aktualnej literatury przedmiotu w zakresie podjętego problemu, w opracowaniu posłużono się również wnioskowaniem dedukcyjnym oraz techniką mapy myśli. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury wykazano wielowymiarowość pojęcia przedsiębiorczości. W literaturze przedmiotu podejmowano wiele prób związanych z coraz większym zawężaniem tego pojęcia, na co wskazują m.in. rodzaje przedsiębiorczości będące obiektem rozważań naukowców. Pojęcie przedsiębiorczości jest pojęciem wielowymiarowym i może być rozpatrywane przez pryzmat wszystkich aspektów życia człowieka, jak również funkcjonowania przedsiębiorstw. Badania prowadzone na temat przedsiębiorczości powinny odnosić się do trzech wymiarów, tj. indywidualnych cech osobowych, organizacji oraz wzajemnego wpływu organizacji na człowieka (nie tylko pracownika) i człowieka na organizację.

ABSTRACT

The concept of entrepreneurship is a multidimensional concept and can be viewed through the prism of all experiences as well as the way of enterprises functioning. To show the interpenetration of different approaches to the definition of entrepreneurship and its types, with particular emphasis on public entrepreneurship, as an area of occurrence of all types of entrepreneurship. The review article is the result of a query of the current literature in the scope of the problem undertaken, the study also uses deductive inference and the mind map technique. In the literature, many attempts have been made to narrow down this concept more and more, as indicated by types of entrepreneurship that are the research object. Based on the literature analysis, the multidimensionality of the concept of entrepreneurship was demonstrated. The concept of entrepreneurship is a multidimensional concept and can be viewed through the prism of all aspects of human life as well as the enterprises functioning. Research on entrepreneurship should refer to three dimensions, i.e. individual personal characteristics, organization and the mutual influence of an organization on a person (not only an employee) and a person on the organization.

LITERATURA / REFERENCES

Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2016). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość–Edukacja, 12, 256–273.
Bański, J. (2015). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 102, z. 1, 59–69.
Baran, G., Bąk, J. (2016). Przedsiębiorczość jako proces stawania się. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 83–98.
Bieniok, H. (2016). Przedsiębiorczość i innowacyjność źródłem sukcesu osobistego i firmy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 278, 161.
Bratnicka, K. (2015). Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 24–34.
Chyba, Z. (2015). Rola potencjału technologicznego w kreowaniu przedsiębiorczości technologicznej. Kwartalnik naukowy o przedsiębiorstwie, 4, 31.
Ćwiklicki, M. (2015). W kierunku neo-biurokracji: o biurokracji we współczesnych koncepcjach zarządzania publicznego. MPRA Paper – Munich Personal RePEc Archive, 65, 345, 9.
Daszkiewicz, N. (2014). Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy obszar badań w teorii internacjonalizacji. W: A. Budnikowski, D. Kuźniar D. (red.). Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski (s. 2014). Warszawa: Oficyna Wydawcza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Faron, A., Maciejewski, M. (2018). Proprzedsiębiorcze działania Urzędu Pracy a oczekiwania osób bezrobotnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 10, Cz. I, 191.
Gaweł, A., Pietrzykowski, M. (2015). Edukacja akademicka w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych. Problemy Zarządzania, 13, 1(51), t. 2, 41–55.
Gąszczyk, R. (2015). Niefinansowe formy wspierania przedsiębiorczości przez państwo. W: Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk (red.). Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Nowe zjawiska w administracji publicznej. T. IV (s. 74). Piaseczno: Sowa Sp. z o.o.
Głód, G., Głód, W. (2017). Uwarunkowania innowacyjności w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia. Studia Ekonomiczne, 183, cz. 1, 75.
Gromada, T. (2016). Przedsiębiorczość osób bezrobotnych południowej Wielkopolski w perspektywie projektów unijnych. W: E. Kowalczyk, G. Roszyk-Kowalska G. (red. nauk.). Człowiek w organizacji XXI wieku. Wyzwania dla współczesnego zarządzania (s. 10). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Huczek, M. (2008). Przedsiębiorczość sektora publicznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, 1, 20.
Jeżak, J. (2016). Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych. Przegląd Organizacji, 4, 52–59.
Kowalczyk, M., L. (2015). Zarządzanie strategiczne w jednostkach budżetowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74(2), 473.
Mijal, A. (2016). Zachowanie przedsiębiorcze Polaków i formy wspomagania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 22, 47.
Musialik, G., Musialik, R. (2015). Zarządzanie sektorem publicznym a preferencje publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 403, 174.
Nowicka, J. (2014). Przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna wobec problemu wypalenia zawodowego. Humanizacja pracy, 3(277), 131.
Pacut, A. (2015). Rozwój przedsiębiorczości społecznej – istota i kierunki analizy. Ekonomia Społeczna, 1, 7–20.
Piecuch, T. (2018). Rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej perspektywa indywidualna i organizacyjna. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
Pietrewicz, J. W., Sobiecki, R. (2016). Przedsiębiorczość sharing economy. W: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.). Sharing Economy (gospodarka współdzielenia) (s.11–26). Warszawa: Wydawnictwo SGH.
Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego Przedsiębiorczość–Edukacja, 11, 11.
Piwowar-Sulej, K., Kwil, I. (2018). Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka i technologiczna. innowacyjność – próba systematyzacji. Przegląd Organizacji, 7, 19.
Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość–Edukacja, 11, 37–49.
Polcyn, J.: (2014). Przedsiębiorczość w sektorze publicznym w Polsce na przykładzie rynku edukacyjnego. W: D. J. Mierzejewski, J. Polcyn (red.). Gospodarka w warunkach integracji europejskiej. Seria: Czwartki u Ekonomistów, Tom II (s. 158). Piła: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Popowska, M. (2018). Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie. Horyzonty Wychowania, 17, nr 42, 207.
Roman, M., Niedziółka, A. (2017). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Roslan-Karaś, A., Wasilczuk, J. E. (2015). Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 151.
Sadowska, M. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 149–164.
Sasinowski, H. (2015). Zarządzanie publiczne jako element innowacyjności i przedsiębiorczości w gospodarce turystycznej. Ekonomia i środowisko, 4(55), 86.
Sikorska-Wolak, I., Cyburt, A. (2015). Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej jako przejaw przedsiębiorczości jednostek samorządu terytorialnego. Turystyka i Rozwój Regionalny, 4, 108.
Stachowicz, J. (2015). Przedsiębiorczość technologiczna kluczową siłą rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 83, 627–639.
Strojny, J., Chodober, M. (2016). Badanie poziomu przedsiębiorczości indywidualnej na grupie studentów studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Przedsiębiorczość–Edukacja, 12, 418.
Sułkowski, Ł., Marjański A. (2017). Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII, 12, cz. I, s. 7.
Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze. Przedsiębiorczość-Edukacja, 11, 391–400.
Urbaniec, M. (2018). Rola przedsiębiorczości w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorczość–Edukacja, 14, 27.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)
Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość–Edukacja, 11, 26-28.
Walecka, A. (2016). Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 422, 158–170.
Wiśniewska, M. (2018). Wartość publiczna aglomeracyjnego transportu kolejowego na przykładzie łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 517, 112.
Wodecka-Hyjek, A. (2012). Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego. W: B. Mikuła (red.): Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego (s. 426), Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Wodecka-Hyjek, A. (2018). Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 538, 456.
Wuwer, A. (2018). Sprawozdanie z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Subsydiarność – uwarunkowania, regulacje i praktyka w stulecie niepodległości Państwa Polskiego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 51, 2, 515.
Zastempowski, M. (2016): Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość–Edukacja, 2, 6–17.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Wielicka-Gańczarczyk, K. (2020). Wielowymiarowość przedsiębiorczości w polskiej literaturze naukowej. W: M. Ćwiklicki, K. Sienkiewicz-Małyjurek, (red.). Ekonomia Społeczna. Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu (s. 126–137). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.2.11.