Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorstwo społeczne na przykładzie Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
A non-government organisation as a social enterprise: A case study of the Association Disabled for the Environment EKON

do pobrania/download PDF

Ewa Modzelewska

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorstwo społeczne, organizacja pozarządowa, transformacja, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

KEYWORDS

social enterprise, non-government organisation, transformation, Association „Disabled for the Environment EKON”

STRESZCZENIE

Ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne to zagadnienia nowe, ale zarazem budzące liczne kontrowersje. W artykule dokonano konceptualizacji procesu ekonomizacji trzeciego sektora. Przeanalizowano transformację polskiej organizacji pozarządowej w kierunku przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Przykład działalności rynkowej Stowarzyszenia EKON posłużył do oceny trafności kryteriów EMES definiujących przedsiębiorstwo społeczne.

ABSTRACT

The social economy, social entrepreneurship and the functioning of social enterprises are all new issues, nevertheless at the same time they awake frequent controversies. The article made a conceptualization of the process of economization of the third sector. The author analysed the transformation of the non-governmental organizations in Poland towards social enterprises. On the example of the Association EKON were presented the causes and the consequences of this process. The example of market activity of EKON served the to assess the accuracy of the criteria defining social enterprises.

LITERATURA / REFERENCES

Alter K. S. [2008], Anatomia przedsiębiorstwa społecznego, różne modele, [w:] Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów (wybór J.J. Wygnański), FISE, Warszawa.
Frączak P. [2006], Rola infrastruktury III sektora w budowie ekonomii społecznej w Polsce, [w:] Ekonomia społeczna. Teksty 2006, FISE, Warszawa.
Hausner J., Laurisz N. [2008], Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAP, Kraków.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 30 listopada 2000 r., ICKN 886/98, OSNC 2001/6, poz. 91.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 7 maja 2002 r., I CKN 162 /2001, LexPolonica.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.].

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Modzelewska E. [2012], Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorstwo społeczne na przykładzie Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, „Ekonomia Społeczna”, nr 1, s. 19-32.