Ekonomia społeczna jako instrument rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych
Social economy as an instrument of regional and local communities development

do pobrania/download PDF

Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Joanna Sutuła

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, rozwój społeczności lokalnych i regionów, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

KEYWORDS

social economy, local communities and regional development, National Plan of Social Economy Development

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest krótkie omówienie rodowodu i miejsca ekonomii społecznej w aspekcie rozwoju społeczności lokalnych i, szerzej, regionu. Ekonomia społeczna jest oparta na partycypacji i współpracy, dlatego też w artykule zostanie poruszona kwestia roli i zasad tworzenia partnerstwa zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Zamierzeniem autorek jest również przedstawienie funkcji ekonomii społecznej w kontekście rozwoju, głównie na poziomie społeczności lokalnych, jak również regionalnych planów wzmacniania społeczności gmin i powiatów Małopolski w zakresie wykorzystania instrumentarium tego sektora.

ABSTRACT

The article aims at brief description of the beginning and position of social economy in the aspect of local communities and regional development. Social economy is based on participation and co-operation, therefore in the article the question of the role and principles of partnership creation, both on local and regional level, is deeply analysed. The authors intent also to consider the functions of social economy in development context, mainly al the local community level, as well as regional plans of strengthening municipalities and counties of Malopolska region in the scope of the use of instruments operating within the sector.

LITERATURA / REFERENCES

Best [2001], Best Practices in Local Development, OECD LEED.
Bohdziewicz-Lulewicz M., Szczucka A, Worek B. [2008], Przedsiębiorczość społeczna w Małopolsce i jej wpływ na rozwój lokalny, [w:] J. Hausner, A. Giza-Poleszczuk (red.), Ekonomia społeczna w Polsce. Osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa.
Bravo B., Wipszycka E. [1988], Historia starożytnych Greków. T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Chaskin R, Brown P., Venkatesh S., Vidal A. [2007], Budowanie potencjału społeczności lokalnych, [w:] T. Kaźmierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej, ISP, Warszawa.
Davister C., Defourny J., Gregoire O. [2012], Work Integration Social Enterprises in the European Union: An Overview of Existing Models, EMES, dostępne na: www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/PERSE/PERSE_04_04_Trans-ENG.pdf (20.02.2012).
Filek J. [2012], Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna, [w:] M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.) Wokół ekonomii społecznej, MSAP UEK, Kraków.
Frączak P., Wygnański J.J. [2008], Polski model ekonomii społecznej – rekomendacje dla rozwoju, FISE, Warszawa 2008.
Giddens A. [1999], Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa.
Gieorgica J.P., Gorzelak G. (red.) [1992], Gmina, przedsiębiorczość, promocja, Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Gorlach K. [2007], Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej, [w:] K. Gorlach; M. Niezgoda, Z. Seręga (red.) Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Hausner J. [2008a], Ekonomia społeczna a rozwój, skrypt 1, MSAP UEK, Kraków.
Hausner J. [2008b], Ekonomia społeczna a rozwój, Ekonomia Społeczna Teksty, FISE, Warszawa.
Hryniewicz J. [2000], Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(2)/2000.
Instytucjonalizacja [2012], Instytucjonalizacja współpracy międzysektorowej na rzecz ES w Małopolsce. Kluczowe elementy wzorcowego porozumienia partnerstwa lokalnego. Materiał na potrzeby prac Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
Jałowiecki B. [1993], Polityka restrukturyzacji regionów – doświadczenia europejskie, Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Komendant-Brodowska A., Łukasiak P. [2009], Jak tworzyć dobro wspólne – nowa strategia animacji, [w:] Jak lokalnie budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie. Doświadczenia pilotażowego programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa.
Krajowy [2012], Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (projekt, czerwiec 2012), dostępne na: www.ekonomiaspoleczna.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/portal_ekonomiaspoleczna/KPRES8.06.2012.pdf.
Kwaśnicki W. [2005], Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor”, nr 2.
Lisowska B. [2012], Eurodotacja na lewą spółdzielnię, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 96 (3234) (18-20 maja 2012).
Nowak P. [2011], Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej, Poznań, dostępne na: www.wbc.poznan.pl/Content/178703/NowakPiotrS4240.pdf (28.06.2012).
Sałustowicz P. [2007], Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, Ekonomia społeczna. Teksty, FISE, Warszawa.
Serafin R., Kazior B., Jarzębska A. [2005], Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
Sobolewski A. [2007], Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Szacki J. [2005], Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Tennyson R. [2006], Poradnik partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
Tennyson R. [2010], Poradnik animatora partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
Woźniak Z. [2002], Funkcjonalna społeczność – zaradni obywatele. Priorytety strategiczne polityki społecznej Miasta Poznania, UM Poznania, Poznań.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Bohdziewicz-Lulewicz M., Sutuła J. [2012], Ekonomia społeczna jako instrument rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych, „Ekonomia Społeczna”, nr 2, s. 51-63.