Ekonomia komunii w relacji do ekonomii społecznej – analogie, różnice, szansa na współdziałanie
Economy of communion in relation to the social economy - similarities, differences, possibilities of cooperation

do pobrania/download PDF

Stanisław Grochmal
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1, 38-400 Krosno
e-mail: grochmal(at)rubikon.pl

DOI: 10.15678/ES.2015.2.03

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, ekonomia komunii, ubóstwo, wykluczenie społeczne, Ruch Focolari

KEYWORDS

social economy, economy of communion, poverty, social exclusion, Focolare Movement

STRESZCZENIE

Dwie idee działań ekonomicznych: ekonomia komunii i ekonomia społeczna, starające się wypełnić lukę pomiędzy biznesem (ekonomia rynku) a państwem (dystrybucja dóbr), dążące do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, mają wiele cech wspólnych, a w niektórych aspektach istotnie się różnią. Artykuł umożliwia zrozumienie idei ekonomii komunii w odniesieniu do ekonomii społecznej i jej realizacji oraz wobec zadań biznesowych i społecznych, jakich podejmują się przedsiębiorcy ekonomii komunii. W artykule wykazano dużą zbieżność obydwu idei ekonomicznych oraz szanse na wzajemne uzupełnianie się i współdziałanie dla konkretnych celów społecznych.

ABSTRACT

Two ideas of economic activities, the economy of communion and the social economy, seeking to bridge the gap between business (market economy) and the State (distribution of goods), aiming to reduce poverty and social exclusion, have much in common, but in some aspects remain considerably different. This paper allows to understand the idea of the economy of communion in reference to the social economy, its implementation and in reference to social and business tasks which are undertaken by the entrepreneurs of economy of communion. A high similarity of both ideas and opportunities for economic complementarity and cooperation for specific social purposes are demonstrated in the paper.

LITERATURA / REFERENCES

Araùjo V. (2000). „Quale visione dell’uomo e della società?”, w: L. Bruni , V. Moramarco (red.), L’Economia di Comunione: verso un agire economico a “misura di persona”. Mediolan: Vita e Pensiero.
Barrale S.G. (2004). L’Economia di Comunione (EdC): aspetti e problemi per una nuova cultura aziendale, Tesi di laurea in Economia e Commercio. Palermo: Università degli Studi di Palermo.
Bazela M. (2011). „Kapitalizm 3.0 według Benedykta XVI. O wizji rozwoju ekonomicznego w Caritas in veritate”, Fronda, nr 61.
Benedykt XVI (2009). Caritas in Veritate. Kraków: Wydawnictwo M.
Biela A.(1996). „Przesłanie jedności. Laudacja wygłoszona 19 czerwca 1996 z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL Chiarze Lubich”, Zeszyty Naukowe KUL, nr 39.
Biela A. (2006). „A paradigm of the unity in social sciences”, Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, vol. XII, nr 1-2.
Biela A. (2009). „A paradigm of the unity in psychology”, Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration; Journal for Mental Changes, vol. XV, nr 1-2, Special Edition: Psychology and Communion.
Biela A. (2011). „Paradygmat jedności jako motyw nadania doktoratu honoris causa Chiarze Lubich przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w czerwcu 1996 roku”, w: W. Otrębski (red.), Elementy myśli społecznej Chiary Lubich – 15 rocznica nadania DHC przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin.
Bruni L. (2008). „L’economia di comunione di Chiara. Quando un carisma cambia anche l’economia”, Nuova Umanità, vol. XXX, nr 177.
Bruni L., Sena B. (red.) (2012). The Charismatic Principle in Social Life. Oxford: Routledge.
Bruni L., Smerilli A. (2009). „Sull’arte di gestire le crisi nelle organizzazioni a movente ideale”, Impresa Sociale, nr 7-9, Trento: Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit (ISSAN) Edizioni.
Bruni L., Zamagni S. (2004). Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica. Bologna: Mulino.
Bruni L., Zamagni S. (2004a). „Concluding remarks”, w: P.L. Porta (red.), Economia civile. A debate on L. Bruni and S. Zamagni: Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica,
http://dipeco.economia.unimib.it/pdf/pubblicazioni/wp76_04.pdf.
Calvo C., (2009). „L’economia di comunione e l’America Latina. Vie alternative di sviluppo”, Impresa Sociale, nr 7-9, Trento: Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit (ISSAN) Edizioni.
Crivelli L., Gui B., (2009). „Le imprese di Economia di Comunione sono anch’esse imprese sociali?”, Impresa Sociale, nr 7-9, Trento: Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit (ISSAN) Edizioni.
da Cruz I.A.A., Bidone G.M. (2012). „La destinazione di utili e contributi”, w: Rapporto EdC 2011-2012; Inserto redazionale allegato a Città Nuova, nr 23/24.
Defourny J., Develtere P. (2008). „Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor”, w: J.J. Wygnański (red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Drucker P.F. (1999/2009). Management Challenges for the 21st Century, Butterworth-Heinemann, Oxford; tłum. z ang.: P.F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku – Wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
Ferrucci A. (2009). „Forum”, Impresa Sociale, nr 7-9, Trento: Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit (ISSAN) Edizioni.
Filek J. (2009). „Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie”, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 12, nr 1, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum2009.html (dostęp 15.11.2012).
Filek J. (2012). „Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna”, w: M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Gądecki S. abp. (2010). „Filozoficzne podstawy gospodarki społecznej”, w: IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, Poznań.
Genovesi A. (1963/2004). Autobiografia e lettere, Milano: Feltrinelli, [za:] L. Bruni, S. Zamagni (2004a). „Concluding remarks”, w: P.L. Porta (red.), Economia civile. A debate on L. Bruni, S. Zamagni: Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica. Bologna: Mulino.
Gold L. (2000). Making space for sparing in the global market; the Focolare Movement's Economy of Sharing, Thesis for the degree of Ph.D. Glasgow: University of Glasgow.
Grochmal S. (2011). „Kultura organizacyjna przedsiębiorstw ekonomii komunii jako determinanta jej wymiaru społecznego”, Acta Universitas Nicolai Copernici, Ekonomia XLII – Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 403, Toruń. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.004.
Grochmal S. (2012). „Ekonomia komunii w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem jako systemowo zorganizowana pomoc w celu eliminacji biedy i nierówności społecznych”, Prakseologia, nr 153, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Grochmal S. (2013). Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Grochmal S. (2014). „Mental and cultural changes of enterprise management in accordance with the paradigm of unity”, Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal of Mental Changes, vol. 20, nr 1-2, http://www.degruyter.com/view/j/pepsi.2014.20.issue-1/v10241-012-0028-0/v10241-012-0028-0.xml?rskey=h5qWN8&result=3. DOI: 10.2478/v10241-012-0028-0.
Grochmal S. (2016). „Spirituality of unity in management - Economy of Communion”, Cogent Business & Management, vol.3, nr 1; DOI: 10.1080/23311975.2016.1140618; http://dx.doi.org/10.1080/23311975.2016.1140618.
Jan Paweł II (1991). Centesimus annus. Poznań: Pallotinum.
Kuhn T. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lubich C. (2001). L'Economia di Comunione. Storia e profezia. Roma: Città Nuova.
Lubich C. (2007). Charyzmat jedności. Kraków: Fundacja Mariapoli –Wydawnictwo M.
Miłkowski A. (2001). „Szef mojej firmy”, Nowe Miasto, nr 1-2.
Miłkowski A. (2008). „Ekonomia Komunii”, Nowe Miasto, nr 2-3.
Notiziario Economia di Comunione, http://www.ecodicom.net/notiziario.php.
Peredo A.M., McLean M. (2014). „Przedsiębiorczość społeczna: krytyczny przegląd koncepcji”, Ekonomia Społeczna, nr 1 (9).
Pokora M., (2014). „Ekonomia społeczna w polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce”, Ekonomia Społeczna, nr 2 (10).
Rok B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Smith A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I. Warszawa: PWN.
Smith A. (1989). Teoria uczuć moralnych. Warszawa: PWN.
Szopa B. (2007). „Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej”, Ekonomia Społeczna, nr 1.
Torno A. (2013). Chiara Lubich. Życie i dzieło. Fundacja Mariapoli – Wydawnictwo Święty Wojciech.
Wygnański J. (2008). „Ekonomia społeczna – sprzeczność czy konieczność”, Więź, nr 4-5.
Zamagni S. (2009). „Fraternità, dono, reciprocità nella Caritas in Veritate”, w: Amore e verità, Commento e guida alla lettura dell’Enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI, Milano: Paoline.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Grochmal S. (2015). „Ekonomia komunii w relacji do ekonomii społecznej – analogie, różnice, szansa na współdziałanie”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 43-59.