Między rynkiem a społecznością lokalną – wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w świetle badań „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2010”
Between the market and a local community. Selected aspects of social co-operatives functioning in the research “Social Co-operatives Monitoring 2010”

do pobrania/download PDF

Albert Izdebski, Małgorzata Ołdak

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: albert.izdebski(at)is.uw.edu.pl

Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski / The Institute of Social Policy of the University of Warsaw
ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, Polska
e-mail: m.oldak(at)uw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE

spółdzielnia socjalna, działalność gospodarcza, aktywność społeczna

KEYWORDS

social co-operative, economic activity, social activity

STRESZCZENIE

Spółdzielnie socjalne mające za zadanie reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowią ważny instrument polityki rynku pracy. W Polsce brakuje jednak kompleksowej i pogłębionej wiedzy o tych podmiotach i ich działalności. Wypełniając tę lukę, w 2011 r. na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostało przeprowadzone ogólnopolskie badanie pod nazwą „Monitoring Spółdzielni Socjalnych” – mające na celu przybliżenie problemów środowiska spółdzielców socjalnych. Bazując na zgromadzonych danych, w artykule prezentujemy wybrane aspekty działalności tych podmiotów. Następnie, na podstawie informacji o aktywności gospodarczej i społecznej wyróżniamy cztery typy spółdzielni socjalnych. Opisując ich sytuację w wybranych wymiarach, określamy niektóre uwarunkowania kształtujące styl działania, wskazując jednocześnie na potencjalne czynniki mogące stanowić bariery w prawidłowym wypełnianiu zadań gospodarczych i społecznych spółdzielni socjalnych w Polsce.

ABSTRACT

Social co-operatives, acting in order to reintegrate socially and vocationally people threatened with exclusion, constitute an important instrument of labour market policy. However it needs to be stressed that there is no deepened information about the situation of such entities and their activities. Filling that gap, in 2011, upon the commitment of Department of the Social Use in the Ministry of Labour and Social Policy, the cross-Polish research “monitoring of Social Co-operatives” was carried out. It aims to identify the problems the social co-operatives struggle with. On the base of gathered data, the article presents selected aspects of functioning of those entities. Then, on the basis of information about the economic and social activities, there are four groups of entities. Describing their situation in selected dimensions we define some pre-conditions, influencing the style of activities, presenting simultaneously potential factors which can become barriers for adequate social and economic tasks execution by social co-operatives in Poland.

LITERATURA / REFERENCES

Boryszewski P., Ciecieląg P. (red.) [2008], Spółdzielnie socjalne dla niepełnoprawnych – sukcesy i porażki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Informacja [2012], Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010–2011 r., Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Izdebski A., Ołdak M. [2013], Spółdzielczość socjalna w Polsce w świetle wyników badania „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2010”, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 20.
Kobielska J. [2010], Obraz spółdzielni socjalnych w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim, [w:] J. Tittenbrun (red.), Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka?, Wydawnictwo NAKOM, Poznań.
Ustawa [2006], Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 95, poz. 651 z późn. zm.).
Wyniki badania losów członków spółdzielni socjalnych, Wrota Warmii i Mazur, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dostępne na: http://wrota.warmia.mazury.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=8048.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Izdebski A., Ołdak M. [2013], Między rynkiem a społecznością lokalną – wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w świetle badań „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2010”, "Ekonomia Społeczna", nr 3, s. 118-132.